Możesz samodzielnie zmienić ustawienia plików cookie w przeglądarce internetowej. Pamiętaj, że zmiana tych ustawień może spowodować nieprawidłowe działanie witryny.

Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PMVALLEY Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Obrońców Wybrzeża 15/ 1506, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000778907, NIP: 5842782796, REGON: 382942766. 

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach utworzenia i korzystania z konta w serwisie pmValley, prezentowania ofert pracy, przekazywania informacji handlowych czy zaproponowania przez Serwis pmValley projektów najbardziej odpowiadających profilom zawodowym użytkowników. Pani/Pana dane osobowe mogą być przez Administratora przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody w jednym lub większej liczbie określonych celów. Wyrażoną zgodę może Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać kierując swoje oświadczenie woli do Administratora danych za pośrednictwem adresu e-mail: info@pmvalley.com lub adresu korespondencyjnego: ul. Lęborska 3b, 80-386 Gdańsk. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. zwanym dalej RODO. Podanie danych jest dobrowolne, jednocześnie jest niezbędne do realizacji ww. celów. Niepodanie danych spowoduje brak możliwości rejestracji w Serwisie pmValley i korzystania z jego funkcjonalności i przeznaczenia.

Odbiorcy danych osobowych
Za pośrednictwem Serwisu pmValley Pani/Pana dane osobowe zawarte w profilu zawodowym będą udostępniane pracodawcom/ogłoszeniodawcom tzw. odbiorcom danych. Za pośrednictwem Serwisu pmValley będzie Pani/Pan również z własnej inicjatywy udostępniać swoje dane osobowe pracodawcom/ogłoszeniodawcom poprzez korzystanie z funkcji „Aplikuj”. 

Profilowanie danych osobowych
W celu zaproponowania przez Serwis pmValley ofert projektów najbardziej odpowiadających Pani/Panu profilowi zawodowemu, Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w formie profilowania. Administrator dokonuje profilowania, aby lepiej dopasować Pani/Pana preferencje zawodowe do wymogów pracodawcy/ogłoszeniodawcy i tym samym zwiększyć skuteczność poszukiwania przez Panią/Pana odpowiedniego projektu. 

Czas przechowywania danych 
Pani/Pana dane osobowe w serwisie pmValley będą przechowywane do momentu odwołania udzielonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dodatkowym kryterium decydującym o czasookresie przechowywania Pani/Pana danych osobowych może być czas konieczny do ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń przez Administratora. Jednocześnie Administrator pragnie zapewnić, iż dokłada najwyższej staranności w zakresie przetwarzanych Pani/Pana danych osobowych, a polityki ochrony danych osobowych, które wdrożył zgodnie z art. 24 RODO, będzie poddawał regularnym przeglądom. 

Prawa przysługujące osobom fizycznym których przetwarzanie dotyczy 
Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody, dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Administratora danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan realizować swoje prawa, składając wniosek za pośrednictwem następującego kanału komunikacyjnego: e-mail: info@pmvalley.com lub adres korespondencyjny: PMVALLEY Sp. z o.o., ul. Lęborska 3b, 80-386 Gdańsk. Administrator bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku – udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z realizacją ww. praw. Ponad to, przysługuje Pani/Panu prawo złożenia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych. 

Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje związane z procesem przetwarzania danych osobowych, a wykraczające poza zakres obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO, znajdują się zarówno w Regulaminie, jak i Polityce Prywatności.