Możesz samodzielnie zmienić ustawienia plików cookie w przeglądarce internetowej. Pamiętaj, że zmiana tych ustawień może spowodować nieprawidłowe działanie witryny.

Spis treści

1. Postanowienia wstępne, 1
2. Zasady ogólne, 2
3. Ogłoszeniodawca, 3
4. Konto – Ogłoszeniodawca, 3
5. Złożenie i zatwierdzenie ogłoszenia – Ogłoszeniodawca, 4
6. Treść ogłoszenia – Ogłoszeniodawca, 5
7. Ogłoszeniodawca – przetwarzanie danych osobowych, 6
8. Ogłoszeniodawca – cena usługi, 9
9. Prawa autorskie – Ogłoszeniodawca, 10
10. Usunięcie ogłoszenia – Ogłoszeniodawca, 10
11. Ogłoszeniobiorca, 11
12. Konto – Ogłoszeniobiorca, 12
13. Prawa i obowiązki Ogłoszeniobiorcy, 12
14. Zasady odpowiedzialności, 13
15. Bezpieczeństwo i odpowiedzialność, 14
16. Wymagania techniczne, 15
17. Reklamacja, 15
18. Informacja handlowa, 16
19. Prawa autorskie Serwisu, 17
20. Postanowienia przejściowe, 17
21. Postanowienia końcowe, 17
Załącznik nr 1 do Regulaminu - Cennik

§ 1. Postanowienia wstępne
1. Przedmiotem niniejszego regulaminu jest określenie warunków świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu internetowego prowadzonego na stronie internetowej www.pmvalley.com (dalej: Serwis) na rzecz klientów zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Przedmiotem usług świadczonych przez Serwis jest (i) przyjmowanie ogłoszeń o pracę, (ii) przygotowanie ogłoszeń o pracę do publikacji, (iii) publikowanie ogłoszeń o pracę, (iv) przyjmowanie aplikacji o pracę od Ogłoszeniobiorców, (v) przekazywanie aplikacji o pracę do Ogłoszeniodawcy oraz (vi) usługi pomocnicze.
3. Warunkiem koniecznym skorzystania z usług Serwisu jest wyrażenie zgody na związanie się postanowieniami tego Regulaminu. Z chwilą akceptacji niniejszego Regulaminu dochodzi do zawarcia prawnie wiążacej Umowy pomiędzy Serwisem a Ogłoszeniodawcą. Zgodę taką może wyrazić wyłącznie Ogloszeniodawca lub osoba upoważniona przez Ogłoszeniodawcę do zawarcia Umowy w jego imieniu i na jego rzecz.
4. Usługa: (i) konta Ogłoszeniobiorcy, zakładanego w ramach Usługi Konta Ogłoszeniobiorcy, umożliwiającej uzyskanie dostępu do Serwisu (ii) Profilu – funkcjonalności Konta pozwalającej Ogłoszeniobiorcy na gromadzenie wybranych informacji, w tym dotyczących przebiegu jego kariery zawodowej, historii edukacji oraz innych umiejętności (iii) składania aplikacji o pracę (iv) przekazywania aplikacji o pracę (v) przekierowania aplikacji do Ogłoszeniodawcy, jest świadczona na rzecz Usługobiorcy na podstawie art. 393 k.c.
5. Serwis internetowy: www.pmvalley.com, prowadzony przez Pmvalley Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Obrońców Wybrzeża 15/1506, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000778907, adres do korespondencji: ul. Lęborska 3b, 80-386 Gdańsk, NIP:5842782796, REGON: 382942766, tel. +48 697530530, e-mail: info@pmvalley.com, nr konta bankowego PLN i USD: PL 57 1160 2202 0000 0003 7557 7764.
6. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem http://pmvalley.com/regulations/ w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
7. Ogłoszeniodawca, Ogłoszeniobiorca oraz Użytkownik niezalogowany zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu.
8. Zawartość Serwisu tworzą bazy danych: baza ogłoszeń o pracę I baza Profili zarejestrowanych Użytkowników (dalej: baza danych) podlegające ochronie wynikającej z ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych.
9. Użytkownik – każada osoba fizyczna odwiedzająca stronę Serwisu.

§ 2. Zasady ogólne
1. Warunkiem koniecznym skorzystania z usług Serwisu, w tym korzystania z danych zawartych w Serwisie, jest wyrażanie zgody na związanie się niniejszymi Warunkami Regulaminu.
2. Ogłoszenia pełnej treści są dostępne na stronie Serwisu dla zalogowanych użytkowników i każdy może zapoznać się z ich treścią nieodpłatnie. Zapoznanie się z ogłoszeniami o pracę nie skutkuje powstaniem umownego stosunku prawnego pomiędzy Serwisem a osobą trzecią.
3. Serwis służy wyłącznie do składania ogłoszeń o pracę, odpowiadania na ogłoszenia o pracę i świadczenia usług pomocnicznych. Zakazane jest używanie Serwisu w innych celach, w szczególności celu promocji innych stron internetowych, produktów lub usług.
4. Serwis nie dopuszcza możliwości korzystania z usług Serwisu anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu, co jest uzasadnione charakterem świadczonych usług, dla których identyfikacja osób jest istotna.
5. Serwis stosuje politykę prywatności oraz ochrony danych osobowych, która jest przedmiotem osobnego dokumentu pnod nazwą Polityka Prywatności.
6. Jeżeli Regulamin nie stanowi inaczej, zakazane jest pobieranie lub wtórne wykorzystywanie w jakimkolwiek celu istotnej części bazy danych zawartej w Serwisie.
7. Zakazane jest powtarzające się lub systematyczne pobieranie lub wtórne publiczne udostępnianie w Internecie i innych sieciach telekomunikacyjnych lub komputerowych danych zawartych w Serwisie tworzących bazę danych, w szczególności poszczególnych ogłoszeń o pracę.
8. Korespondencję i zawiadomienia wysłane na adresy poczty elektronicznej wskazane w Formularzu Rejestracyjnym lub dodatkowo wskazane jako adresy kontaktowe, uznaje się za doręczone najpóźniej z chwilą przyjęcia takiej wiadomości przez system pocztowy adresata.

§ 3. Ogłoszeniodawca
1. Ogłoszeniodawcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną prowadzącą działalność gospodarczą, która chce zatrudnić pracownika oraz złoży w Serwisie ogłoszenie o pracę lub założy konto. Usługi Serwisu na rzecz Ogłoszeniodawcy są odpłatne.
2. Na świadczoną na rzecz Ogłoszeniodawcy usługę składa się: utrzymanie konta Ogłoszeniodawcy, przyjęcie ogłoszenia o pracę, przygotowanie ogłoszenia o pracę do publikacji, opublikowanie ogłoszenia o pracę, przyjmowanie w imieniu Ogłoszeniodawcy aplikacji o pracę od Ogłoszeniobiorców, przesyłanie tych aplikacji do Ogłoszeniodawcy, a także w zależności od wykupionego Pakietu Ogłoszeń: udostępnianie w Profilu Ogłoszeniodawcy historii złożonych zleceń, udostępnianie przyjętych aplikacji w ramach konta Ogłoszeniodawcy przez okres wskazany w zakupionej ofercie, tj. od 5 do 7 tygodni od momentu złożenia przez Ogłoszeniobiorcę aplikacji na stanowisko z ogłoszenia* (później aplikacje są automatycznie kasowane), aktywowanie dostępu do pełnych Profili Ekspertów z bazy danych Serwisu na czas wskazany w Ofercie Pakietu (30 lub 45 dni) oraz opublikowanie Profilu Ogłoszeniodawcy*.
3. Usługi na rzecz Ogłoszeniodawcy są świadczone za pośrednictwem konta.

§ 4. Konto – Ogłoszeniodawca
1. Konto może założyć każdy Ogłoszeniodawca. Ogłoszeniodawca może posiadać tylko jedno konto z danym adresem poczty elektronicznej. Założenie, prowadzenie oraz likwidacja konta są nieodpłatne.
2. Założenie konta następuje po złożeniu stosownej dyspozycji poprzez zatwierdzenie
i wysłanie formularza rejestrowego ze strony Serwisu: https://pmvalley.com/pracodawca/rejestracja/ oraz kliknięcie na link potwierdzający rejestrację zamieszczony w przesłanej przez Serwis wiadomości elektronicznej o tytule „Potwierdzenie rejestracji w serwisie pmValley“ (link aktywny przez 24 godziny).
3. Dyspozycję założenia konta może złożyć osoba uprawniona do reprezentacji Ogłoszeniodawcy w zakresie prowadzenia rekrutacji pracowników.
4. Logowanie do konta następuje przy pomocy loginu i hasła.
5. Przy pomocy konta można edytować opublikowane już ogłoszenia*, monitorować historię złożonych ogłoszeń i monitorować otrzymane aplikacje (jako opcja dostępna w zależności od wykupionego Pakietu Ogłoszenia).
6. Ogłoszeniodawca może w każdej chwili zrezygnować z konta, poprzez złożenie stosownej dyspozycji w mailu wysłanym na adres poczty elektronicznej podany w § 1 ust. 5 Regulaminu. Likwidacja konta nastąpi w ciągu 24 godzin roboczych od złożenia dyspozycji.
7. Serwis może usunąć konto, jeżeli Ogłoszeniodawca nie będzie się do niego logował lub/i nie złożył żadnego ogłoszenia o pracę w ciągu 2 lat. Serwis poinformuje o planowanym usunięciu konta 14 dni przed jego usunięciem na adres poczty elektronicznej Ogłoszeniodawcy podany podczas rejestracji w Serwisie.
8. Serwis może usunąć konto, jeżeli Ogłoszeniodawca narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Serwis wezwie Ogłoszeniodawcę do zaprzestania naruszania Regulaminu lub prawa na adres poczty elektronicznej nie później niż na 3 dni przed usunięciem konta.
9. Ogłoszeniodawca może na Koncie utworzyć Profil reprezentowanej Firmy, który będzie udostępniany zalogowanym Usługobiorcom Serwisu*.
10. Profil* składa się z danych identyfikujących Ogłoszeniodawcę, ogłoszeń o pracę Ogłoszeniodawcy i części edytowalnej przez Ogłoszeniodawcę. Informacje podane w Profilu powinny być w języku polskim lub angielskim, kompletne, prawdziwe, niedyskryminujące i nie wprowadzające w błąd. Zakazane jest zawieranie w Profilu informacji o charakterze seksualnym. Serwis jest uprawniony do usuwania błędów językowych w Profilu, w szczególności do usuwania błędów ortograficznych i gramatycznych.

§ 5. Złożenie i zatwierdzenie ogłoszenia – Ogłoszeniodawca
1. Formularz ogłoszenia może wypełnić i zatwierdzić tylko osoba uprawniona do reprezentacji Ogłoszeniodawcy w zakresie prowadzenia rekrutacji pracowników.
2. Zakazane jest wypełnianie i zatwierdzanie formularzy ogłoszeń o pracę przy pomocy botów lub innych zautomatyzowanych programów do wysyłania poczty elektronicznej.
3. Ogłoszenie o pracę składa się poprzez wypełnienie i zatwierdzenie formularza ogłoszenia o pracę lub przesłania treści ogłoszenia na adres: joboffers@pmvalley.com. W formularzu ogłoszenia należy podać dane opisujące stanowisko pracy zgodnie z aktualnym formularzem na stronie internetowej. Wszystkie pola oznaczone jako obowiązkowe powinny być wypełnione. W przypadku składania ogłoszenia poprzez joboffers@pmvalley.com, należy podać także: dane identyfikujące Ogłoszeniodawcę (dane potrzebne do wystawienia faktury), dane kontaktowe do wysyłania zgłoszonych aplikacji, oferowane stanowisko oraz branżę i województwo (kraj) projektu.
4. Po wypełnieniu i zatwierdzeniu formularza oraz opłaceniu ogłoszenia Ogłoszeniodawca otrzyma maila potwierdzającego dokonany zakup wraz z linkiem do ogłoszenia.
5. Ogłoszenie zostanie opublikowane w Serwisie niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności, nie później niż w ciągu 24 godzin roboczych od zaksięgowania płatności. Publikacja ogłoszenia następuje w sposób zautomatyzowany.
6. Ogłoszeniodawca wyraża zgodę na otrzymywanie w formie elektronicznej faktur wystawianych przez Pmvalley Sp. z o.o. na jego rzecz.
7. Ogłoszenie o pracę będzie dostępne w Serwisie przez 30 lub 45 dni od chwili jego opublikowania (w zależności od wykupionego Pakietu Ogłoszenia). Po upływie 30 lub 45 dni ogłoszenie zostanie usunięte z Serwisu i Serwis nie będzie przyjmował nowych aplikacji o pracę. Ogłoszenie jest publikowane na pozycji pierwszej (na górze strony internetowej) i z chwilą publikacji nowych ogłoszeń będzie zajmować dalsze pozycje.
8. Ogłoszeniodawca może za dodatkową opłatą, zamówić ponowne umieszczenie ogłoszenia na pozycji pierwszej: jednokrotne po upływie 15 dni, dwukrotne po upływie 10 i 20 dni lub trzykrotne po upływie 10, 20 i 30 dni od momentu publikacji ogłoszenia (możliwość dostępna w zależności od wykupionego Pakietu Ogłoszenia).
9. W celu przedłużenia usługi Ogłoszeniodawca powinien złożyć nowe ogłoszenie o tej samej treści.
10. Serwis zapewnia formularz do stworzenia Profilu Ogłoszeniobiorcy oraz zapewnia możliwość aplikowania przez Ogłoszeniobiorców na stanowisko pracy z ogłoszenia poprzez stronę Serwisu. Po wypełnieniu formularza Profilu i zatwierdzeniu przez Ogłoszeniobiorcę złożenia aplikacji na dane ogłoszenie, aplikacja zostanie automatycznie* przekierowana na adres poczty elektronicznej Ogłoszeniodawcy. Serwis będzie przechowywał aplikację nie dłużej niż przez okres 2 tygodni od dnia zakończenia publikacji ogłoszenia Ogłoszeniodawcy (w zależności od wykupionego Pakietu Ogłoszenia), zaś kopię zapasową aplikacji przez okres 365 dni od daty wpłynięcia aplikacji.
11. Serwis jest uprawniony do publikowania ogłoszenia w całości lub w formie streszczenia na innych portalach, forach, listach mailingowych, grupach dyskusyjnych itp. w celu promocji ogłoszenia.

§ 6. Treść ogłoszenia – Ogłoszeniodawca
1. Ogłoszenie powinno zawierać ofertę odpłatnej pracy dla osoby fizycznej prowadzącej lub nieprowadzącej działalności gospodarczej. Oferta pracy może dotyczyć każdej legalnej formy zatrudnienia, w szczególność na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia.
2. Ogłoszenie powinno być sporządzone w języku polskim lub angielskim.
3. Ogłoszenie powinno zawierać rzeczywistą ofertę pracy. Zakazane jest składanie pozornych ofert pracy.
4. Oferowana praca oraz warunki wykonywania pracy muszą być zgodne z prawem.
5. Ogłoszenie nie może dążyć do naruszenia prawa, w szczególności oferta pracy musi dotyczyć legalnej pracy.
6. Informacje oraz inne materiały zawarte w ogłoszeniu powinny być kompletne, prawdziwe, właściwe, niedyskryminujące i nie wprowadzające w błąd. Zakazane są ogłoszenia o charakterze seksualnym.
7. Ogłoszenie może zawierać sprecyzowane wynagrodzenie, tj. wynagrodzenie podane w konkretnej kwocie lub oznaczone widełkami od kwoty X do kwoty Y.
8. Podane wynagrodzenie w ogłoszeniu powinno być adekwatne do oferowanej pozycji.
9. Serwis jest uprawniony do usuwania błędów językowych w składanych ogłoszeniach, w szczególności do usuwania błędów ortograficznych i gramatycznych.
10. W ogłoszeniu o pracę można żądać od Ogłoszeniobiorcy podania następujących informacji:
a. imię (imiona) i nazwisko,
b. imiona rodziców,
c. data urodzenia,
d. miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
e. wykształcenie,
f. przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
g. innych danych osobowych, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na
korzystanie ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy,
h. numer PESEL.
11. W ogłoszeniu nie można także żądać podania następujących informacji o:
a. pochodzeniu rasowym lub etnicznym,
b. poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych,
c. przynależności wyznaniowej, partyjnej lub związkowej,
d. stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym,
12. Serwis dopuszcza możliwość zmiany treści ogłoszenia, która nie zmienia ogłoszenia co do istoty, np. co do wymagań personalnych. Ogłoszeniodawca może dokonać zmiany w treści już opublikowanego ogłoszenia kontaktując się z serwisem poprzez joboffers@pmvalley.com.
13. Niedopuszczalne są zmiany treści ogłoszenia, która mają na celu zmianę:
a. podmiotu oferującego pracę z Ogłoszeniodawcy na inny podmiot,
b. miejsca świadczenia pracy,
c. głównych obowiązków pracownika,
d. nazwy stanowiska pracy,
e. tytułu ogłoszenia.

§ 7. Ogłoszeniodawca – przetwarzanie danych osobowych
1. Ogłoszeniodawca jest administratorem danych osobowych Ogłoszeniobiorców - kandydatów, którzy za pośrednictwem Serwisu złożyli aplikację na stanowisko pracy z opublikowanego ogłoszenia Ogłoszeniodawcy.
2. Ogłoszeniodawca jako administrator danych osobowych Ogłoszeniobiorców - kandydatów, którzy złożyli aplikację o pracę powinien umieścić treść obowiązku informacyjnego oraz odpowiednie klauzule zgód w treści ogłoszenia rekrutacyjnego.
3. Ogłoszeniodawca zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie danych spełniało wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie RODO) i chroniło prawa osób, których dane dotyczą, w szczególności:
a. zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w tym zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
b. dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych, w tym obsługi systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład służących do przetwarzania danych, wyłącznie osób posiadających wydane przez niego upoważnienie,
c. zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych,
d. prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
e. dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu przetwarzania Powierzonych danych osobowych, między innymi poprzez poinformowanie ich o prawnych konsekwencjach naruszenia poufności danych oraz odebranie oświadczeń o zachowaniu w tajemnicy tych danych.
4. Stosownie do art. 28 Rozporządzenia RODO, ogłoszeniodawca jako administrator danych osobowych powierza Serwisowi (dalej: Podmiot przetwarzający) przetwarzanie danych Ogłoszeniobiorców - kandydatów, którzy złożyli aplikację o pracę za pośrednictwem udostępnionego formularza ogłoszenia, w szczególności danych o których mowa w § 6 ust. 10 Regulaminu (dalej: Powierzone dane osobowe) w zakresie ograniczonym do następujących czynności: utrwalanie, przechowywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, usuwanie.
5. Serwis zapewnia, że osoby upoważnione przez niego do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub/i podlegają odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.
6. Serwis wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa przetwarzania Powierzonych danych osobowych odpowiadający ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania, w szczególności:
a. pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych;
b. zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;
c. zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
d. regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.
7. Serwis podejmuje działania w celu zapewnienia, by każda osoba fizyczna działająca z upoważnienia Administratora lub Podmiotu przetwarzającego, która ma dostęp do Powierzonych danych osobowych, przetwarzała je wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do świadczenia Ogłoszeniodawcy usługi opisanej w § 1 ust. 2 Regulaminu, chyba że wymaga tego od niej prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego.
8. Serwis zobowiązuje się wspierać Administratora przy wykonaniu obowiązków określonych w art. 32–36 Rozporządzenia RODO.
9. Serwis udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w Rozporządzeniu RODO oraz umożliwia administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez administratora przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji i przyczynia się do nich.
10. Serwis niezwłocznie informuje Administratora, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie Rozporządzenia RODO lub innych przepisów o ochronie danych.
11. Wszelkie decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych, odbiegających od ustaleń zawartych w Regulaminie, powinny być przekazywane drugiej Stronie w formie pisemnej pod rygorem ich nieważności.
12. Serwis zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą, w szczególności:
a. zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w tym zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
b. dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych, w tym obsługi systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład służących do przetwarzania danych, wyłącznie osób posiadających wydane przez niego upoważnienie,
c. zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych,
d. prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
e. dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu przetwarzania Powierzonych danych osobowych, między innymi poprzez poinformowanie ich o prawnych konsekwencjach naruszenia poufności danych oraz odebranie oświadczeń o zachowaniu w tajemnicy tych danych.
13. Strony ustalają, że podczas przetwarzania Powierzonych danych osobowych będą ze sobą ściśle współpracować za pośrednictwem osób wyznaczonych do kontaktu, w szczególności Inspektorów Ochrony Danych, informując się wzajemnie o wszystkich okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie przetwarzania Powierzonych danych osobowych.

§ 8. Ogłoszeniodawca – cena usługi
1. Tytułem usługi Ogłoszeniodawca zapłaci cenę zgodnie z Cennikiem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.
2. Podstawowa cena usługi jest ceną za jedno ogłoszenie, które zawiera tylko jedną ofertę pracy.
3. Cena usługi jest ceną netto i jest wyrażona w walucie: polski złoty lub dolar amerykański. Jeżeli cena jest wyrażona w dolarze amerykańskim, płatność jest dokonywana wyłącznie w dolarze amerykańskim. Serwis jest podatnikiem podatku od towaru i usług (VAT).
4. Warunkiem koniecznym publikacji ogłoszenia o pracę jest zaksięgowanie płatności ceny.
5. Płatność może być dokonana przelewem bankowym na numer konta podany w §1 ust.5 Regulaminu.
6. W przypadku wyrażania woli przez Ogłoszeniodawcę, aby nie publikować ogłoszenia lub usunąć ogłoszenie z Serwisu przed upływem czasu publikacji ogłoszenia określonego w ofercie (tj.30 lub 45 dni) Ogłoszeniodawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot lub obniżenie ceny.
7. W terminie 72 godzin roboczych po zaksięgowaniu płatności ceny, zostanie wystawiona faktura i wysłana do Ogłoszeniodawcy w formacie pliku PDF na adres poczty podany jako adres kontaktowy.
8. Ogłoszeniodawca zarejestrowany dla celów podatku VAT w kraju UE innym niż Polska jest zobowiązany podać aktualny, prawidłowy i weryfikowalny w systemie VIES indywidualny numer identyfikacyjny VAT albo oświadczyć, że takiego numeru nie posiada. Jeżeli podany numer identyfikacyjny VAT jest nieaktualny, nieprawidłowy lub nieweryfikowalny w systemie VIES, Serwis jest uprawniony niezwłocznie usunąć ogłoszenie ze strony i wezwać Ogłoszeniodawcę do podania aktualnego, prawidłowego i weryfikowalnego w systemie VIES indywidualnego numeru identyfikacyjnego VAT. Uznaje się, że usunięcie ogłoszenia nastąpiło z winy Ogłoszeniodawcy. Jeżeli Ogłoszeniodawca poda aktualny, prawidłowy i weryfikowalny w systemie VIES indywidualny numer identyfikacyjny VAT albo zapłaci na rzecz Serwisu pozostałą część ceny w wysokości polskiej stawki podatku VAT dla transakcji krajowych w terminie 14 dni od wysłania w/w wezwania, publikacja ogłoszenia zostanie wznowiona na stronie na pozostały okres publikacji.
9. Ogłoszeniodawca nie prowadzący działalności gospodarczej na terenie UE jest zobowiązany podać aktualny, prawidłowy i weryfikowalny numer VAT lub podobny numer nadany Ogłoszeniodawcy przez państwo siedziby i służący identyfikacji przedsiębiorców (numer VAT) albo oświadczyć, że takiego numeru nie posiada. Jeżeli podany numer VAT jest nieaktualny, nieprawidłowy lub nieweryfikowalny, Serwis jest uprawniony niezwłocznie usunąć ogłoszenie ze strony i wezwać Ogłoszeniodawcę do podania aktualnego, prawidłowego i weryfikowalnego numeru VAT. Uznaje się, że usunięcie ogłoszenia nastąpiło z winy Ogłoszeniodawcy. Jeżeli Ogłoszeniodawca poda aktualny, prawidłowy i weryfikowalny numer VAT albo zapłaci na rzecz Serwisu pozostałą część ceny w wysokości polskiej stawki podatku VAT dla transakcji krajowych w terminie 14 dni od wysłania w/w wezwania, publikacja ogłoszenia zostanie wznowiona na stronie na pozostały okres publikacji.

§ 9. Prawa autorskie – Ogłoszeniodawca
1. Ogłoszeniodawca oświadcza, że:
a. ogłoszenie oraz Profil nie narusza praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich,
b. dysponuje odpowiednimi majątkowymi, prawami autorskimi do nazw handlowych oraz znaków graficznych i słownych podanych w ogłoszeniu, w Profilu lub na koncie.
2. Ogłoszeniodawca udziela Serwisowi niewyłącznej licencji na używanie nazw handlowych, znaków graficznych i słownych (dalej: utwory) podanych w ogłoszeniu, koncie lub Profilu w celu realizacji usługi, w celach marketingowych oraz w celu publikowania referencji. Zasady publikowania referencji są określone w § 18 Regulaminu.
3. Licencja jest udzielana na czas określony, tj. na czas realizacji usługi lub istnienia konta. Serwis jest uprawniony do udzielenia sublicencji podmiotom trzecim w celu realizacji usługi.
4. Licencja, o której mowa w ust. 2 jest udzielana na następujących polach eksploatacji:
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b. w zakresie obrotu egzemplarzami – wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu egzemplarzy,
c. w zakresie rozpowszechniania utworów w inny sposób – publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępnienia utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
5. Ogłoszeniodawcy tytułem udzielenia licencji nie przysługuje wynagrodzenie, gdyż licencja będzie wykonywana wyłącznie w celu realizacji świadczonych usług na rzecz Ogłoszeniodawcy.

§ 10. Usunięcie ogłoszenia – Ogłoszeniodawca
1. Serwis jest uprawniony usunąć ogłoszenie lub Konto ze strony w każdej chwili z przyczyn leżących po stronie Ogłoszeniodawcy, jak także z przyczyn od niego niezależnych.
2. Serwis ma prawo odmówić przyjęcia ogłoszenia lub publikacji ogłoszenia lub utworzenia Konta z przyczyn leżących po stronie Ogłoszeniodawcy.
3. Przyczyną leżącą po stronie Ogłoszeniodawcy jest w szczególności naruszenie Warunków niniejszego Regulaminu lub powszechnie obowiązującego prawa przez treść lub formę ogłoszenia, jak także przez samo działanie lub zaniechanie Ogłoszeniodawcy.
4. W przypadku usunięcia ogłoszenia lub Konta z przyczyn leżących po stronie Ogłoszeniodawcy Serwis co najmniej na 24 godziny przed usunięciem ogłoszenia poinformuje Ogłoszeniodawcę o planowanym usunięciu i wezwie go do usunięcia naruszenia pod rygorem usunięcia ogłoszenia ze strony. Obowiązek wcześniejszego poinformowania nie dotyczy sytuacji, kiedy usunięcie ogłoszenia lub Profilu ma na celu uniknięcie popełnienia lub usunięcie skutków popełnienia przestępstwa lub wykroczenia.
5. Tytułem usunięcia ogłoszenia lub Konta z przyczyn leżących po stronie Ogłoszeniodawcy nie przysługuje żadne roszczenie wobec Serwisu, w szczególności nie ma prawa do zwrotu zapłaconej ceny w całości lub części lub jakiegokolwiek odszkodowania.
6. W przypadku usunięcia ogłoszenia z przyczyn leżących po stronie Serwisu, Ogłoszeniodawca otrzyma zwrot ceny w wysokości proporcjonalnej do okresu braku ogłoszenia. Wypłata nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od podania przez Ogłoszeniodawcę rachunku bankowego do dokonania zwrotu.

§ 11. Ogłoszeniobiorca
1. Ogłoszeniobiorca jest osobą fizyczną, która (i) założy konto w Serwisie (ii)wyraża wolę zatrudnienia siebie jako pracownika oraz złoży aplikację o pracę poprzez Serwis.
2. Warunkiem koniecznym do założenia konta w Serwisie jest wyrażenie zgody na związanie się postanowieniami tego Regulaminu. Z chwilą akceptacji niniejszego Regulaminu dochodzi do zawarcia prawnie wiążacej Umowy pomiędzy Serwisem a Ogłoszeniobiorcą.
3. Ogłoszeniobiorca może prowadzić własną działalność gospodarczą.
4. Usługi Serwisu na rzecz Ogłoszeniobiorcy są nieodpłatne w całości. Serwis tytułem świadczenia usług na rzecz Ogłoszeniobiorcy nie pobiera żadnych opłat.
5. Przyjęcie aplikacji na stanowisko z ogłoszenia o pracę, po jej złożeniu przez Ogłoszeniobiorcę poprzez stronę Serwisu oraz przekazanie aplikacji do Ogłoszeniodawcy, następuje automatycznie*. Jeżeli wystąpi przeszkoda techniczna w przekazaniu aplikacji, Serwis podejmie cyklicznie (nie rzadziej niż raz na dobę) przez 30 dni próbę przekazania aplikacji do Ogłoszeniodawcy. Serwis będzie informował Ogłoszeniobiorcę na podany adres poczty elektronicznej o nieudanych próbach przekazania aplikacji.
6. Serwis zobowiązuje się wykonać usługę bez wad, jednocześnie nie udziela dodatkowych gwarancji lub rękojmi dla świadczonych usług innych niż wynikających z prawa (art. 471 i nast. Kodeksu cywilnego). Ogłoszeniobiorca wszelkie zastrzeżenia do świadczonych usług powinien zgłaszać Serwisowi zgodnie z procedurą reklamacji określoną w § 17 Regulaminu.
7. Serwis nie posiada kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
8. Ogłoszeniobiorca może komunikować się z Serwisem za pomocą środków komunikacji wskazanych w § 1 ust. 5 Regulaminu, zaś z Ogłoszeniodawcą bezpośrednio za pomocą środków komunikacji wskazanych w konkretnym ogłoszeniu o pracę, jeśli takie zostały udostępnione przez Serwis.
9. Ogłoszeniobiorca może skorzystać m.in. z następujących możliwości pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji lub dochodzenia roszczeń:
a. Ogłoszeniobiorca może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie wynikłego sporu,
b. Ogłoszeniobiorca może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między nim a Serwisem,
c. Ogłoszeniobiorca może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Serwisem, korzystając z powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 12. Konto – Ogłoszeniobiorca
1. Konto może założyć każda osoba fizyczna. Ogłoszeniobiorca może posiadać tylko jedno konto z danym adresem poczty elektronicznej. Założenie, prowadzenie oraz likwidacja konta jest nieodpłatna.
2. Założenie konta następuje po złożeniu stosownej dyspozycji poprzez zatwierdzenie i wysłanie formularza rejestrowego ze strony Serwisu: https://pmvalley.com/kierownik-projektu/rejestracja/ oraz kliknięcie na link potwierdzający rejestrację zamieszczony w przesłanej przez Serwis wiadomości elektronicznej o tytule „Potwierdzenie rejestracji w serwisie pmValley“ (link aktywny przez 24 godziny).
3. Logowanie do konta następuje przy pomocy loginu, którym jest adres mailowy podany w procesie rejestracji do Serwisu oraz hasła ustanowionego dla tego konta.
4. Przy pomocy konta można: uzupełniać swój Profil zawodowy, aplikować na stanowisko z ogłoszenia o pracę w odpowiedzi na ogłoszenia opublikowane w Serwisie, monitorować historię złożonych aplikacji o pracę* oraz konfigurować preferencje swojego konta*.
5. Automatyczne złożenie aplikacji o pracę jest możliwe po wypełnieniu przez Ogłoszeniobiorcę formularza Profilu co najmniej w zakresie określonym jako obowiazkowy. Ogłoszeniobiorca może w każdej chwili zaprzestać korzystania z tej usługi poprzez usunięcie danych z formularza Profilu (wyczyszczenia formularza).
6. Ogłoszeniobiorca może w każdej chwili zrezygnować z Konta poprzez wysłanie odpowiedniej dyspozycji w wiadomości mailowej wysłąnej na adres poczty elektronicznej podany w § 1 ust. 5 Regulaminu. Likwidacja konta nastąpi w ciągu 72 godzin roboczych po otrzymaniu i odczytaniu takiej wiadomości.
7. Likwidacja konta nie ma wpływu na złożone za pośrednictwem Serwisu aplikacje o pracę.
8. Serwis może usunąć konto, jeżeli Ogłoszeniobiorca nie będzie się do niego logował przez okres 3 lat. Serwis poinformuje o planowanym usunięciu konta 14 dni przed jego usunięciem na adres poczty elektronicznej, podany przez Ogłoszeniobiorcę podczas rejestracji.
9. Serwis może usunąć konto, jeżeli Ogłoszeniobiorca narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Serwis wezwie Ogłoszeniobiorcę do zaprzestania naruszania Regulaminu lub prawa korzystając z kontaktowego adresu poczty elektronicznej nie później niż na 3 dni przed usunięciem konta.

§ 13. Prawa i obowiązki Ogłoszeniobiorcy
1. Profil w Koncie powinien być sporządzony w języku polskim lub angielskim.
2. Informacje podane w Profilu w Koncie powinny być kompletne, prawdziwe i nie wprowadzające w błąd. Jeżeli dane te ulegną zmianie, Ogłoszeniobiorca zobowiązuje się do ich niezwłocznej aktualizacji. Zakazane jest zawieranie informacji o charakterze seksualnym.
3. Aplikacja o pracę powinna zawierać rzeczywistą odpowiedź na ofertę pracy. Zakazane jest składanie pozornych aplikacji o pracę.
4. Aplikacja o pracę nie może dążyć do naruszenia prawa, w szczególności aplikacja nie może dążyć do nielegalnego pozyskania informacji od Ogłoszeniodawcy.
5. Ogłoszeniobiorca może być zobowiązany w aplikacji o pracę do podania następujących danych:
a. imię (imiona) i nazwisko,
b. imiona rodziców,
c. datę urodzenia,
d. miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
e. wykształcenie,
f. znajomość języków,
g. posiadane certyfikaty,
h. przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
i. innych danych osobowych, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystnie ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy,
j. numer PESEL.
6. Jeżeli ogłoszenie o pracę będzie bezpośrednio lub pośrednio wymagało podania innych danych niż wskazane w ust. 5 prosimy o niezwłoczne przekazanie takiej informacji do Serwisu.
7. Ogłoszeniobiorca nie jest zobowiązany podawać w aplikacji o pracę informacji o:
a. pochodzeniu rasowym lub etnicznym,
b. poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych,
c. przynależności wyznaniowej, partyjnej lub związkowej,
d. stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym.
8. Jeżeli ogłoszenie o pracę będzie bezpośrednio lub pośrednio wymagało podania takich danych prosimy o niezwłoczne przekazanie takiej informacji do Serwisu.
9. Postanowienia o ogłoszeniu o pracę stosuje się wprost do formularza Profilu, jeżeli postanowienia Regulaminu nie stanowią wyraźnie inaczej.

§ 14. Zasady odpowiedzialności
1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść złożonych przez Ogłoszeniodawców ogłoszeń oraz zawartość ich Profili. Serwis oświadcza, że przygotowanie (przez Serwis) do publikacji ogłoszeń o pracę oraz Profili ma charakter formalny i co do zasady nie ingeruje w treść ogłoszeń i Profili.
2. Podanie błędnych lub niepełnych danych identyfikacyjnych przez Ogłoszeniodawcę może skutkować brakiem realizacji lub nieprawidłową realizacją zamówionych usług, za co Serwis nie ponosi odpowiedzialności.
3. Serwis nie gwarantuje Ogłoszeniodawcy, (i) że ktokolwiek złoży aplikację o pracę, (ii) prawdziwości złożonych aplikacji, (iii) wartości ekonomicznej dla Ogłoszeniodawcy złożonych aplikacji oraz (iv) zatrudnienia kogokolwiek na stanowisku będącym przedmiotem ogłoszenia.
4. Serwis nie gwarantuje Ogłoszeniobiorcy, że Ogłoszeniodawca skontaktuje się z nim, zaoferuje mu pracę lub go zatrudni.
5. Serwis po przekazaniu Ogłoszeniodawcy aplikacji o pracę nie uczestniczy w kontaktach pomiędzy Ogłoszeniodawcą a Ogłoszeniobiorcą i w związku z tym nie ponosi za nie odpowiedzialności.
6. Serwis internetowy jest udostępniany w formule „as is”, czyli jest dostępny w wersji aktualnej mogącej zawierać wady i nie ma lepszej wersji alternatywnej. Dlatego Serwis nie udziela jakiejkolwiek gwarancji na świadczone usługi, w tym gwarancji jakości.
7. Serwis nie gwarantuje, że serwery Serwisu są wolne od wirusów komputerowych oraz innego szkodliwego oprogramowania, dlatego nie ponosi odpowiedzialności za szkodę spowodowaną przez wirusy komputerowe i szkodliwe oprogramowanie.
8. Serwis nie gwarantuje, że treść strony, w tym treść samych ogłoszeń oraz Profili będzie wolna od wad, w szczególności nieaktywnych linków, nieścisłości lub błędów typograficznych.
9. Odpowiedzialność Serwisu wobec Ogłoszeniodawcy i Ogłoszeniobiorcy jest ograniczona do kwoty 400 zł za wszelką szkodę spowodowaną działaniem lub zaniechaniem w danym roku kalendarzowym. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści.
10. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie dotyczą szkody spowodowanej z winy umyślnej.
11. Ogłoszeniodawca i Ogłoszeniobiorca są zobowiązani do naprawienia wszelkich szkód powstałych po stronie Serwisu w związku z treścią przekazanego ogłoszenia o pracę lub aplikacji o pracę, w tym do poniesienia niezbędnych kosztów postępowań spornych, wpisów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego i innych uzasadnionych wydatków Serwisu poniesionych w związku z roszczeniami osób trzecich lub samych Ogłoszeniodawców i Ogłoszeniobiorców.
12. Serwis zastrzega sobie prawo do czasowego nieświadczenia usług, jeżeli świadczenie usług nie jest możliwe z powodu zdarzeń losowych, niezależnych od Serwisu (np. pożar, powódź, wojna, strajk).
13. Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania przerw technicznych w działaniu strony w wymiarze 24 godzin w ciągu kwartału.

§ 15. Bezpieczeństwo i odpowiedzialność
1. Serwis zaleca korzystanie z legalnego oprogramowania, w tym z oprogramowania antywirusowego w celu zapewnienia bezpiecznego korzystania ze świadczonych przez Serwis usług.
2. Zakazane jest wysyłanie do Serwisu, Ogłoszeniodawcy i Ogłoszeniobiorcy informacji i treści o charakterze bezprawnym, treści obraźliwych, informacji błędnych, czy mogących wprowadzać w błąd, a także treści zawierających wirusy lub mogące wywołać zakłócenie lub uszkodzenie systemów komputerowych.
3. Serwis oświadcza, że w celu świadczenia usług korzysta z hostingu osoby trzeciej i zawarł umowę SLA. Ustawienia serwerów są zoptymalizowane, aby zminimalizować czas ewentualnych przerw w świadczeniu usług.

§ 16. Wymagania techniczne
1. Ogłoszeniodawca i Ogłoszeniobiorca w celu korzystania z usług musi spełniać poniższe wymagania techniczne:
a. posiadać dostęp do sieci Internet,
b. posiadać przeglądarkę www: Firefox, Opera, Chrome Safari, IE lub inną obsługującą HTML5 lub Android OS, IOS obsługujący HTML5,
c. posiadać konto poczty elektronicznej.
2. Osoby trzecie zainteresowane zapoznaniem się z treścią ogłoszeń muszą spełniać poniższe wymagania techniczne:
a. posiadać dostęp do sieci Internet,
b. posiadać przeglądarkę www: Firefox, Opera, Chrome Safari, IE lub inną obsługującą HTML5 lub Android OS, IOS obsługujący HTML5,
3. Serwis zastrzega, że do korzystania z pełnej funkcjonalności strony Serwisu oraz konta może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi: Java, Javascript, Adobe Flash, XML, DHTML oraz obsługi protokołu szyfrowania transmisji SSL.

§ 17. Reklamacja
1. Ogłoszeniodawca, Ogłoszeniobiorca i osoby trzecie są uprawnione w każdej chwili do złożenia reklamacji. Reklamacja może w szczególności dotyczyć niezgodności świadczonej usługi z zakupioną, naruszenia niniejszego Regulaminu lub naruszenia praw Ogłoszeniodawcy, Ogłoszeniobiorcy lub osoby trzeciej wynikających z ustawy.
2. W przypadku niezgodności świadczonej usługi z zakupioną usługą, Ogłoszeniodawca ma prawo zażądać usunięcia niezgodności, obniżenia ceny usługi za okres niezgodności, rozwiązania umowy lub wypłaty odszkodowania, jeżeli w wyniku niezgodności powstała szkoda. Przyjmuje się, że okres niezgodności trwał nie dłużej niż 7 dni roboczych od dnia złożenia reklamacji, jeżeli Ogłoszeniodawca nie wykaże inaczej.
3. W przypadku naruszenia praw Ogłoszeniodawcy, Ogłoszeniobiorcy lub osoby trzeciej wynikających z niniejszego Regulaminu lub ustawy, Ogłoszeniodawca ma prawo żądać usunięcia niezgodności, rozwiązania umowy lub wypłaty odszkodowania, jeżeli w wyniku naruszenia praw powstała szkoda, zaś Ogłoszeniobiorca i osoba trzecia mają prawo żądać usunięcia niezgodności lub wypłaty odszkodowania, jeżeli w wyniku naruszenia praw powstała szkoda.
4. Reklamacja może być złożona w formie pisemnej na adres korespondencyjny wskazany w § 1 ust. 5 Regulaminu albo w formie wiadomości email na adres wskazany w § 1 ust. 5 Regulaminu.
5. Reklamacja powinna zawierać:
a. W zależności od rodzaju reklamacji, niektóre (lub wszystkie) dane identyfikacyjne z tych wymienionych poniżej:
● firmę Ogłoszeniodawcy i numer złożonego ogłoszenia o pracę,
● imię i nazwisko Ogłoszeniobiorcy oraz numer złożonej aplikacji o pracę,
● imię i nazwisko (nazwę) osoby trzeciej,
b. adres poczty elektronicznej,
c. opisanie niezgodności świadczonej usługi z zamówioną usługą lub naruszenia praw Ogłoszeniodawcy, Ogłoszeniobiorcy lub osoby trzeciej wynikających z niniejszego Regulaminu lub ustawy albo innej ewentualnej przyczyny reklamacji,
d. proponowany przez Ogłoszeniodawcę, Ogłoszeniobiorcę lub osobę trzecią sposób rozstrzygnięcia reklamacji,
e. wskazanie powstałej szkody, jeżeli miała miejsce.
6. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi 21 dni roboczych od daty otrzymania przez Serwis prawidłowej reklamacji. Status reklamacji zostanie przesłany drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Ogłoszeniodawcy, Ogłoszeniobiorcy lub osoby trzeciej bez względu na wynik. Brak odpowiedzi ze strony Serwisu oznacza pozytywne rozpatrzenie reklamacji zgodnie z jego treścią z wyjątkiem roszczeń odszkodowawczych.

§ 18. Informacja handlowa
1. Serwis wysyła pocztą elektroniczną niezindywidualizowaną informację handlową do Ogłoszeniodawców i Ogłoszeniobiorców posiadających konto, którzy wyrazili na to zgodę. Informacja handlowa dotyczy usług świadczonych przez Serwis, zmianach w Serwisie oraz planowanych nowych produktach. Informacja będzie wysyłana nie częściej niż co 3 miesiące.
2. Ogłoszeniodawca rejestrując się w Serwisie może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej na wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej. Podany adres poczty elektronicznej nie może identyfikować innej osoby fizycznej, niż osoby która składa i zatwierdza ogłoszenie o pracę lub Profil w imieniu Ogłoszeniodawcy.
3. Ogłoszeniodawca i Ogłoszeniobiorca może bez podania przyczyny w każdej chwili odwołać swoją zgodę na otrzymywanie informacji handlowej poprzez wysłanie maila na adres poczty elektronicznej podanej w § 1 ust. 5 Regulaminu.
4. Zgoda, o której mowa w ust. 2-3 jest zgodą na otrzymywanie informacji handlowej na podany adres poczty elektronicznej w rozumieniu art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne oraz art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
5. Ogłoszeniodawca wyraża zgodę na rozpowszechnianie w celach marketingowych przez Serwis informacji o korzystaniu z usług Serwisu przez Ogłoszeniodawcę (dalej: referencja) w okresie korzystania z tych usług oraz przez okres 10 lat od zakończenia korzystania z tych usług. Referencja będzie zawierała w sobie dane Ogłoszeniodawcy wraz z podaniem jego firmy lub nazwy handlowej, ze znakiem graficznym i słownym zgodnie z § 9 ust. 2 i nast. Regulaminu.
6. Rozpowszechnianie informacji o korzystaniu z usług będzie polegać na zamieszczeniu informacji w Serwisie lub w publikacjach papierowych i elektronicznych (w tym w ofertach handlowych) w jednym egzemplarzu lub większej ilości.
7. Ogłoszeniodawca wyraża zgodę, że jego referencja może być umieszczona w Serwisie lub w publikacjach bezpośrednio obok referencji innych podmiotów oraz według kolejności przyjętej przez Serwis.
8. Ogłoszeniodawca może za zgodą Serwisu uzupełnić referencję o wpis na temat korzystania przez siebie z usług Serwisu. Uzupełnienie referencji może stanowić także odrębną referencję, jeżeli Serwis tak postanowi i może być uzupełniona przez Serwis o firmę, nazwę handlową oraz znak graficzny i słowny Ogłoszeniodawcy.
9. Referencja zostanie usunięta z Serwisu w ciągu 30 dni roboczych od złożenia w formie pisemnej przez Ogłoszeniodawcę uzasadnionego sprzeciwu wobec referencji.

§ 19. Prawa autorskie Serwisu
1. Przyjęty na stronie Serwisu układ i formuła udostępnianych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawno-autorskiej.
2. Wszelkie prawa do treści, w tym do jego elementów graficznych, wyboru i układu stron oraz innych elementów strony są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej.
3. Ogłoszeniodawca, Ogłoszeniobiorca i osoby trzecie nie są uprawnione do kopiowania, modyfikowania, reprodukcji, dystrybucji lub pobierania w całości lub części treści Serwisu, jeżeli nie postanowiono wyraźnie inaczej. Postanowienie to nie dotyczy sporządzenia kopii ogłoszenia dla własnego użytku.
4. Stworzony przez Serwis algorytm spersonalizowanego wyszukiwania ofert pracy, którego integralną częścią są wszystkie formularze i szablony w Serwisie, stanowi autorskie rozwiązanie Serwisu, wcześniej nie wykorzystywane w takiej formie przez żaden inny serwis i stanowi samoistny przedmiot ochrony prawno-autorskiej.

§ 20. Postanowienia przejściowe
1. Postanowienia Regulaminu dotyczące konta obowiązują od 26 czerwca 2019 r.

§ 21. Postanowienia końcowe
1. Serwis zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w warunkach Regulaminu, w tym zmian zakresu i cen usług. W przypadku zmiany Regulaminu jego nowa treść zostanie ogłoszona na stronie www.pmvalley.com. Nowa wersja Regulaminu ma zastosowanie do usług, które zostały zamówione lub rozpoczęto z nich korzystać po ogłoszeniu zmiany Regulaminu.
2. Serwis zastrzega sobie prawo umieszczania treści reklamowych na stronie www.pmvalley.com w formach zwyczajowo stosowanych w Internecie.
3. Serwis podlega prawu polskiemu, a wobec wszystkich spraw dotyczących korzystania z usług i Konta mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Regulamin został sporządzony w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersjami językowi wiążąca jest polska wersja językowa.
5. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikających ze stosowania Regulaminu oraz świadczenia usług przez Serwis jest Sąd właściwy dla siedziby Serwisu, jeżeli nie znajdzie zastosowania właściwość wyłączna.

Cennik – załącznik nr 1 do Regulaminu

§ 1 Oferta podstawowa

Pakiet
 
Usługi
 
Standard:

429 PLN netto/ 139 USD net

* Cena promocyjna czasowa:

399 PLN netto/ 119 USD net
 
Publikacja 1 ogłoszenia o zasięgu międzynarodowym na stronie pmValley przez 30 dni

Nieograniczona liczba lokalizacji podawanych w ogłoszeniu

Automatyczne podbicie ogłoszenia po 15 dniach
 
Standard Plus:

549 PLN netto/ 159 USD net
 
Publikacja ogłoszenia o zasięgu międzynarodowym na stronie pmValley przez 30 dni

Nieograniczona liczba lokalizacji podawanych w ogłoszeniu

Dwa automatyczne podbicia ogłoszenia co 10 dni

Dostęp do panelu użytkownika (aktywna historia zamówień, pełne profile kandydatów)

Pomoc Doradcy w stworzeniu ogłoszenia
 
Mega Pakiet:

799 PLN netto/ 229 USD net
 
Publikacja ogłoszenia o zasięgu międzynarodowym na stronie pmValley przez 45 dni

Nieograniczona liczba lokalizacji podawanych w ogłoszeniu

Trzy automatyczne podbicia ogłoszenia co 10 dni

Dostęp do panelu użytkownika (aktywna historia zamówień, pełne profile kandydatów)

Pomoc Doradcy w stworzeniu ogłoszenia
 

 

§ 2 Oferta uzupełniająca
1. Cena podbicia, czyli ponownego zamieszczenia ogłoszenia na pozycji pierwszej to 150 PLN netto/ 40 USD net.

§ 3 Cena Konta i Profilu Ogłoszeniodawcy
1. Usługa Konta Ogłoszeniodawcy w Serwisie jest nieodpłatna, jednakże aktywowanie wszystkich dostępnych funkcjonalności Konta jest możliwe wyłącznie po dokonaniu przez Ogłoszeniodawcę zakupu pakietu Standard Plus lub Mega Pakietu, opisanych w §1 pkt.1 Cennika – załącznika nr 1 do Regulaminu, dotyczy to w szczególności funkcjonalności:
a) aktywnej historii zamówień Ogłoszeniodawcy w serwisie, widocznych w Koncie Ogłoszeniodawcy od momentu jednorazowego zakupu pakietu Standard Plus lub Mega Pakietu do czasu zamknięcia Konta Ogłoszeniodawcy.
b) dostępu do pełnej zawatorści/ treści profili Ogłoszeniobiorców którzy zaaplikowali na stanowisko z ogłoszenia, przez czas publikacji ogłoszenia o pracę (30 lub 45 dni).