Możesz samodzielnie zmienić ustawienia plików cookie w przeglądarce internetowej. Pamiętaj, że zmiana tych ustawień może spowodować nieprawidłowe działanie witryny.

 


Pmvalley Sp. z o.o.
Wersja z dnia 17.06.2019 r.

 

 

I. Wstęp


Serwis internetowy Pmvalley Sp. z o. o. (ul. Obrońców Wybrzeża 15/1506, 80-398 Gdańsk, KRS 0000778907, NIP: 584-278-27-96, Regon: 382942766, tel. +48 697 530 530, email: info@pmvalley.com), dokłada wszelkiej staranności, aby chronić prywatność wszystkich użytkowników Serwisu www.pmvalley.com, w szczególności Ogłoszeniodawców i Ogłoszeniobiorców.

 

II. Zasady ogólne

 

1. Serwis respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Ogłoszeniodawców i Ogłoszeniobiorców, które są przetwarzane z zachowaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie RODO).
2. Serwis oświadcza, iż przetwarza dane eksploatacyjne dotyczące połączenia urządzenia końcowego Ogłoszeniodawcy i Ogłoszeniobiorcy z infrastrukturą techniczną Serwisu przy pomocy Google Analytics – stosuje pliki „Cookies” (ciasteczka).
Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy – nie zawierają cech identyfikujących konkretne osoby fizyczne.
3. Serwis oświadcza, że nie udostępnia Ogłoszeniodawcom i Ogłoszeniobiorcom, dodatkowych środków technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
4. Serwis nie dopuszcza możliwości korzystania z usług Serwisu anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu, co jest uzasadnione charakterem świadczonych usług, dla których identyfikacja osób jest istotna.
5. Serwis jest uprawniony do komunikowania się z Ogłoszeniodawcą i Ogłoszeniobiorcą za pośrednictwem wszelkich podanych adresów poczty elektronicznej w celu prawidłowej realizacji świadczonych usług.
6. Serwis oświadcza, że czyni wszelkie starania, aby chronić dane Ogłoszeniodawców i Ogłoszeniobiorców przed nielegalnym przetwarzaniem, w tym zniszczeniem bądź ujawnieniem osobom nieuprawnionym. Jednakże Serwis nie może wykluczyć ryzyka nielegalnego przetwarzania danych, w tym zniszczenia bądź ujawnienia osobom nieuprawnionym z przyczyn niezależnych od Serwisu, za co nie ponosi odpowiedzialności.
7. Serwis będzie przetwarzał dane osobowe wskazane w niniejszej Polityce. W każdym
przypadku będą to co najmniej następujące dane osobowe:
a. imię i nazwisko,
b. adres poczty elektronicznej,
c. numer telefonu.
8. Ogłoszeniodawca, jego pracownicy i  Ogłoszeniobiorca, mogą żądać uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Mogą także ze swoimi roszczeniami skierować się bezpośrednio do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Wszystkie dane osobowe są przetwarzane w celu obsługi zapytań, wykonania i obsługi zamówionej usługi oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Serwisu, w tym marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług. Poszczególne dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dotyczą lub innych podstaw, jeżeli Polityka tak stanowi.
10.Użytkownik Serwisu może wyrazić zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu marketingu produktów i usług podmiotów trzecich w okresie korzystania z usług Serwisu. Brak wyrażania zgody nie ma wpływy na prawa i obowiązki użytkownika.
11.Użytkownik Serwisu może, wyrazić zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Serwis. Brak wyrażania zgody nie ma wpływy na prawa i obowiązki użytkownika.
12.Dane osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na pocztę
elektroniczną takie jak imię oraz adres email są przechowywane do czasu zgłoszenia żądania usunięcia lub sprzeciwu, niezależnie od innych terminów wymienionych poniżej.

 

III. Ogłoszeniodawca


1. Serwis informuje, że przetwarza dane osobowe Ogłoszeniodawcy i jego pracowników
uczestniczących w świadczeniu usługi przez Serwis w zakresie koniecznym do obsługi świadczonej usługi, w tym przekazania aplikacji o pracy.
2. Ogłoszeniodawca lub jego pracownicy mogą udzielić zgodę na przetwarzanie ich danych – adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu w celu marketingu bezpośredniego usług Serwisu podczas rejestracji, w trakcie i po zakończeniu świadczenia usługi. Wyrażanie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne. Zmiana ustawień jest możliwa poprzez Profil Ogłoszeniodawcy, który utworzył w serwisie pmValley.
3. Udzielona przez Ogłoszeniodawcę lub jego pracowników zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna i są oni uprawnieni kiedykolwiek odwołać udzieloną zgodę poprzez Profil Ogłoszeniodawcy lub wysyłając pisemne odwołanie na adres poczty elektronicznej Serwisu: info@pmvalley.com.
4. Dane osobowe Ogłoszeniodawcy i jego pracowników nie będą udostępniane osobom trzecim, z wyjątkiem przekazania danych w zakresie niezbędnym do realizacji płatności za usługę.

 

IV. Ogłoszeniobiorca

 

1. Serwis informuje, że przetwarza dane osobowe Ogłoszeniobiorcy w zakresie koniecznym do obsługi świadczonej usługi, w tym przekazania aplikacji o pracę Ogłoszeniodawcy.
2. Serwis będzie przetwarzał dane osobowe Ogłoszeniobiorcy, o których mowa w § II ust. 7 Polityki oraz inne dane osobowe podane w formularzu Profilu konta Ogłoszeniobiorcy (miasto zamieszkania, dane dotyczące przebiegu zatrudnienia).
W przypadku aplikowania na nowe ogłoszenia Serwis przetwarza dane o preferencjach rodzajowych Ogłoszeniobiorcy, co do ogłoszeń o pracę.
3. Serwis oświadcza, że zakres przetwarzania danych osobowych Ogłoszeniobiorcy jest szerszy niż podany w § II ust. 7 Polityki ze względu na właściwości świadczonej usługi.
4. Przetwarzanie danych osobowych Ogłoszeniobiorcy zostanie zakończone poprzez ich trwałe usunięcie nie później niż w terminie 2 tygodni od dnia zakończenia przez Ogłoszeniodawcę rekrutacji na aplikowane stanowisko w systemie pmValley. Kopie zapasowe zawierające dane są usuwane w terminie 365 dni od złożenia aplikacji.
5. Przetwarzanie danych osobowych w zakresie konta zostanie zakończone poprzez ich trwałe usunięcie w terminie 5 tygodni od dnia likwidacji konta.
6. Dane osobowe w formularzu CV są przetwarzane od chwili ich wprowadzenia do formularza do chwili ich usunięcia z formularza (wyczyszczenia formularza). Przetwarzanie danych osobowych zostanie zakończone poprzez ich trwałe usunięcie w terminie 5 tygodni od ich usunięcia z formularza (wyczyszczenia formularza).

 

V. Prawa dotyczące danych


1. Użytkownik ma prawo otrzymać dane, które przetwarzamy za jego zgodą lub w ramach realizacji umowy. Zostaną one przesłane Użytkownikowi lub osobie trzeciej, w standardowym, czytelnym maszynowo formacie. Dane mogą być na żądanie Użytkownika przesłane bezpośrednio do innej odpowiedzialnej za nie strony w zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne.

VI. Powierzenie przetwarzania danych
1. W celu utrzymania konta użytkownika, świadczenia zamówionych usług i bieżącej obsługi dane Użytkownika mogą być przekazywane do przetwarzania wyspecjalizowanym podmiotom.
2. Powierzenie danych Użytkownika zewnętrznym dostawcom może w szczególności dotyczyć następujących usług: kurier i poczta, hosting i utrzymanie serwerów, wysyłanie wiadomości email, księgowość.

 

VII. Cookies

 

1. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Serwis na urządzenia końcowe Użytkowników i tam przechowywane. Pliki Cookies mogą być odczytane tylko przez Serwis.
2. Serwis wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:
a) mierzenia ruchu Użytkowników w Serwisie za pomocą kodu Google Analytics,
b) dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkowników oraz optymalizacji tej zawartości - zapamiętywania braku zgody na wyświetlanie konkretnych treści, zbierania danych o popularności konkretnych ogłoszeń, ilości kliknięć w poszczególne części i przyciski serwisu.
c) identyfikacji oraz utrzymania sesji Użytkownika po zalogowaniu do Konta.
3. Korzystanie z plików cookies przez Serwis wymaga zgody Użytkownika. Przyjmuje się, że Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z plików cookies przez Serwis, w zakresie jakim ustawienia przeglądarki internetowej Użytkownika umożliwiają korzystanie z plików cookies przez Serwis.
4. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień w przeglądarce internetowej dotyczących plików cookies, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu (plików cookies) przez Serwis w urządzeniu Użytkownika.
5. Serwis informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie lub uniemożliwić korzystanie z Serwisu.
6. Serwis oświadcza, że korzystanie z plików cookies przez Serwis nie powoduje zmian
konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników lub oprogramowaniu zainstalowanym w nich urządzeniach.

 

IX. Postanowienia końcowe

 

1. W sprawach związanych z Polityką prosimy o kontakt na adres: info@pmvalley.com.
2. Serwis zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Polityce. W przypadku zmiany Polityki jego nowa treść zostanie ogłoszona na stronie www.pmvalley.com. Nowa wersja Polityki wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.
3. W zakresie nieuregulowanych w Polityce zastosowanie znajdą przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Polityka Prywatności została sporządzona w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersjami językowi wiążąca jest polska
wersja językowa.
5. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikających ze stosowania Polityki jest Sąd właściwy dla siedziby Serwisu, jeżeli nie znajdzie zastosowania właściwość wyłączna.